Stadig muligt at dispensere fra rimelighedskravet

Af politisk konsulent Thomas Holberg

I nogle kommuner hersker der for tiden en del usikkerhed omkring rimelighedskravet. Der kan dog stadig gives dispensation fra rimeligkravet ved ansættelse i skånejob.  

I KLAPjob møder vi kommuner og virksomheder, som er i tvivl om, hvorvidt det stadig er muligt at dispensere fra rimelighedskravet. Baggrunden er, at bekendtgørelsen, som beskriver dispensationsmuligheden, udløb den 30. juni 2019.

Som en del af sidste års satspuljeaftale vedtog aftalepartierne (S, DF, R, V, K, Alt. og SF) at undtage skånejobbet permanent fra rimelighedskravet som led i en større justering og forenkling af reglerne på området. Hidtidig havde dette været muligt, men kun via en midlertidig forsøgsordning, hvorved RAR giver en dispensation efter ansøgning fra kommunen. Forsøgsordningen er beskrevet i denne bekendtgørelse (§ 2).

Den endelige præcisering af reglerne omkring skånejob og rimelighedskravet er imidlertid endnu ikke faldet på plads, og da den midlertidige forsøgsordning udløb den 30. juni i år, har nogle af KLAPjobs samarbejdsparter været i tvivl om, hvorvidt det stadig er muligt at dispensere fra rimelighedskravet, når det gælder skånejob.

Det er det! Den nye permanente ordning har ikke fundet sin form, men som det fremgår af denne ændringsbekendtgørelse, har man til gengæld ændret perioden, hvor RAR kan give dispensation frem til 1. januar 2020.

Det er Landsforeningen LEV og KLAPjobs forventning, at den permanente ordning med dispensation fra rimelighedskravet, når det gælder skånejob, vil falde på plads med implementeringen af den nye LAB-lov.

Om rimelighedskravet

Rimelighedskravet handler om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med tilskud og ansatte uden tilskud, således at løntilskud og praktik ikke fortrænger ordinært ansatte fra arbejdsmarkedet. Rimelighedskravet gælder ved ansættelse af personer i løntilskud eller virksomhedspraktik og betyder, at en privat virksomhed må have én person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver femte ordinært ansatte. Har virksomheden flere end 50 medarbejdere, må virksomheden have en person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10. ordinært ansatte udover de første 50.

Se flere nyheder Følg os på Facebook