Skånejobbet permanent undtaget fra rimelighedskravet

Nyheder10. januar 2020

Af politisk konsulent Thomas Holberg

I slutningen af 2019 udsendte STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor det fremgår, at skånejobbet permanent er undtaget fra rimelighedskravet.

Som led i aftalen om satspuljen indgået i efteråret 2018 vedtog aftalepartierne (S, DF, R, V, K, Alt og SF) at undtage skånejobbet permanent fra rimelighedskravet som led i en større justering og forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet. Hidtidigt havde det kun være muligt at undtage skånejobbet fra rimelighedskravet via en midlertidig forsøgsordning, hvorved RAR giver en dispensation efter ansøgning fra kommunen.

Nu er reglerne faldet på plads, således at skånejobbet som udgangspunkt er undtaget fra rimelighedskravet. Det fremgår af den nye bekendtgørelses § 83, stk. 5, der slår fast, at personer, der modtager førtidspension efter de nye eller gamle regler (målgruppen i bekendtgørelsens § 1, stk. 11) ikke er omfattet af rimelighedskravet. Du finder link til den nye bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1180

Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet

Rimelighedskravet handler om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud, således at sidstnævnte må ikke fortrænger ordinært ansatte fra arbejdsmarkedet. Rimelighedskravet betyder, at en privat virksomhed må have én person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver femte ordinært ansatte. Har virksomheden flere end 50 medarbejdere, må virksomheden have en person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10. ordinært ansatte udover de første 50.

Hidtidigt har man foretaget denne opgørelse per hoved. Fra 1. januar 2020 går man i stedet over til en timebaseret opgørelse. Det betyder, at det nu er timetallet og ikke antallet af hoveder, der er afgørende for, hvor mange der kan være ansat på en privat virksomhed med løntilskud eller i praktik. Har virksomheden f.eks. fem fuldtidsansatte, kan der således godt være ansat to personer med løntilskud/praktik, så længe det samlede timetal for de to ikke overgår 37 timer om ugen. Både når det gælder ordinært ansatte og ansatte med løntilskud/praktik, er det forholdet imellem det samlede timetal og ikke hoveder, der er afgørende.

Se flere nyheder Følg os på Facebook